Tananyag

Az 1–3. forduló tananyaga az adott évfolyam tantervi követelmé-nyeihez igazodik. Alapjául a 2020-as Nemzeti alaptanterv és az ahhoz illeszkedő tartalmi szabályozók, a kerettantervek szolgálnak. A tananyag évfolyamokra történő beosztása összhangban van az Oktatási Hivatal által kiadott, a tankönyvjegyzéken szereplő A és B tankönyvcsaládokban lévő tananyaggal, különös tekintettel az A tankönyvcsalád jóval teljesebb anyagára és a B tankönyvcsalád hasznos rendszerezőire.

5. évfolyam

Az 1–4. évfolyam tananyaga:

 • A magyar ábécé
 • Egy-, két- és háromjegyű mássalhangzók, hosszú/kettőzött mássalhangzók, rövid és hosszú magánhangzók írása
 • Mondatkezdő nagybetű, egyszerű írásjelek
 • Egyszerű és összetett szavak szótagolása, elválasztása
 • A [j] hang kétféle jelölése, j-t és ly-t tartalmazó gyakran használt szavak helyes leírása
 • A tj, lj, dj, nj, dt, ts betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy hasonulást tartalmazó szavak helyesírása, a felszólító módú alakok helyes leírása
 • Egyszerű tulajdonnevek, személynevek, állatnevek, helynevek, intézménynevek, címek helyesírása
 • Melléknevek, egyszerű -i képzős melléknevek és fokozott melléknevek helyes írásmódja
 • Számnevek és fokozott számnevek helyes írásmódja
 • Az igekötős igék helyes írásmódja, az elváló igekötő

Az 5. évfolyam tananyaga:

 • Betűk, írásjegyek, írásjelek
 • Szótagolás és elválasztás
 • Keltezés, dátumírás
 • Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve
 • A magánhangzók csoportosítása, a magánhangzók és a mássalhangzók hangkapcsolódási szabályszerűségei
 • Magánhangzótörvények: a hangrend és az illeszkedés
 • Mássalhangzótörvények: a részleges hasonulás, az írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás, az összeolvadás, a rövidülés, a kiesés
 • A szavak szerkezete: közismert jelentéstömörítő összetételek helyesírása

6. évfolyam

Az 1–5. évfolyam tananyaga és az alábbiak:

 • A főnevek helyesírása (köznév esetén anyagnév is)
 • A tulajdonnevek és toldalékos alakjuk helyesírása
 • A személynevek helyesírása
 • Az állatnevek, égitestek, márkanevek helyesírása
 • Az intézménynevek, címek, díjak helyesírása
 • A földrajzi nevek helyesírása
 • A melléknevek helyesírása
 • A számnevek helyesírása
 • Az igék helyesírása
 • A névmások helyesírása
 • A határozószók helyesírása
 • Az igenevek helyesírása
 • A viszonyszók helyesírása
 • A mondatszók helyesírása

7. évfolyam

Az 1–6. évfolyam tananyaga és az alábbiak:

 • A szókapcsolatok és a szóösszetételek helyesírása, többszörös összetételek (mozgószabályok)
 • Az egyszerű mondat helyesírása és központozása
 • A tanult nyelvtani és irodalmi szakszók helyesírása

8. évfolyam

Az 1–7. évfolyam tananyaga és az alábbiak:

 • Ritkább szóalkotási módok: mozaikszók, ikerszók, szórövidülések helyesírása
 • Hangjelölés a gyakrabban előforduló idegen szavakban
 • Az összetett mondat helyesírása és központozása
 • Az idézés minden fajtája és helyesírási szabályai