Tananyag

Az 1–3. forduló tananyaga az adott évfolyam tantervi követelményeihez igazodik.

5. évfolyam

Az 1–4. évfolyam tananyaga:
A nagybetűs mondatkezdés és a mondatzáró írásjelek. A magyar ábécé és a betűrend.
A magánhangzók és a mássalhangzók jelölése a szótőben és a toldalékokban. A kiejtés szerinti és a kiejtéstől eltérő írásképű szavak. A [j] hang kétféle jelölése. Az egyszerű és az összetett szavak elválasztása. A -val, -vel, -vá, -vé ragos főnevek írásmódja. Az igekötő és az ige egybeírásának, illetve különírásának szabályai. Az igealakok helyesírásának egyszerűbb esetei: a felszólító mód jelének teljes hasonulása. A tárgyrag és a múlt idő jelének helyesírása. A gyakoribb hagyományos helyesírású családnevek. Az ismertebb személynevek, intézménynevek, könyvcímek helyesírása. A Duna, Petőfi utca, János-hegy típusú, ismertebb földrajzi nevek helyesírása. A dunai típusú, -i képzős melléknevek írásmódja. A számok betűkkel való írása. Az -e kérdőszócska.
Továbbá:
Az elválasztás nehezebb esetei (a ch, az x és a régies betűt tartalmazó szavak elválasztása).
A keltezés írásának egyszerűbb esetei.
A mássalhangzótörvények helyesírási kérdései. A szóelemző írásmód. A kiejtés szerinti, a hagyományos és az egyszerűsítő írásmód esetei. Az alapelvek felismerése, azonosítása.

6. évfolyam

Az 1–5. évfolyam tananyaga.
Az ige és a főnév helyesírása. A tulajdonnevek és toldalékos alakjaik helyesírása.
A számnév, a melléknév, a határozószók, a névmások, az igenevek, a viszonyszók és a mondatszók helyesírása.
A keltezés helyesírásának minden esete.

7. évfolyam

Az 1–6. évfolyam tananyaga.
Az egyszerű mondat helyesírása.
A tanult nyelvtani és irodalmi szakszók helyesírása.
Az összetett szavak helyesírása.
Az értelmező és az értelmezett szó helyesírása.

8. évfolyam

Az 1–7. évfolyam tananyaga.
Az egyszerű és az összetett mondat központozása.
A párbeszéd és az idézet írásmódja.
A helyesírási alapelvek.
Hangjelölés a gyakrabban előforduló idegen szavakban.
A különírás és az egybeírás szabályai.
A mozaikszók helyesírása.